STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE

ALGEMENE VERKOOPS- EN FACTUURVOORWAARDEN

 Offertes zijn geldig voor een duur van 30 dagen waarna ze automatisch vervallen.

  1. Indien een klant zijn bestelling annuleert, dient een schadevergoeding te worden betaald die forfaitair wordt bepaald op 35% van de bestelde goederen.
  2. Alle facturen zijn betaalbaar en uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
  3. Bij niet-tijdige betaling is van rechtswege de wettelijke rente verschuldigd voor handelstransacties naast het schadebeding ten bedrage van 10% op het openstaande factuurbedrag met een minimum van 50 euro per factuur.
  4. De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang er geen integrale betaling is.
  5. Klachten omtrent de hoogte van de factuur of omtrent de kwaliteit van de producten dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum te worden geformuleerd bij gebreke waaraan zij niet meer ontvankelijk zijn.
  6. Bij betwisting zijn de rechtbanken van de afdeling Ieper bevoegd.


CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE FACTURATION


1. Les offres sont valables pour une durée de 30 jours, après quoi elles expirent automatiquement.
2. Si un client annule sa commande, une indemnité devra être versée, qui est fixée à 35 % de la marchandise commandée.
3. Toutes les factures sont payables au plus tard 30 jours après la date de facturation.
4. En cas de retard de paiement, des intérêts légaux sont dus de plein droit pour les transactions commerciales en plus de la clause de dommages et intérêts s'élevant à 10 % sur le montant impayé de la facture avec un minimum de 50 euros par facture.
5. Les marchandises restent la propriété du vendeur tant que le paiement intégral n'a pas été effectué.
6. Les réclamations concernant le montant de la facture ou la qualité des produits doivent être introduites dans les 8 jours suivant la date de facture, faute de quoi elles ne seront plus recevables.
7. En cas de litige, les tribunaux du département d'Ypres sont compétents.
GENERAL SALES AND INVOICE CONDITIONS


1. Quotations are valid for a period of 30 days, after which they expire automatically.
2. If a customer cancels his order, compensation must be paid, which is fixed at 35% of the ordered goods.
3. All invoices are payable no later than 30 days after the invoice date.
4. In the event of late payment, statutory interest is legally due for commercial transactions in addition to the damages clause amounting to 10% on the outstanding invoice amount with a minimum of 50 euros per invoice.
5. The goods remain the property of the seller as long as full payment has not been made.
6. Complaints regarding the amount of the invoice or the quality of the products must be submitted within 8 days of the invoice date, otherwise they will no longer be admissible.
7. In the event of a dispute, the courts of the Ypres department have jurisdiction.
CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y FACTURA


1. Las cotizaciones tienen una vigencia de 30 días, transcurrido el cual caducan automáticamente.
2. Si un cliente cancela su pedido, deberá pagar una compensación, que se fija en el 35% de la mercancía solicitada.
3. Todas las facturas serán pagaderas a más tardar 30 días después de la fecha de la factura.
4. En caso de demora en el pago, además de la cláusula de indemnización, se deben legalmente los intereses legales para las transacciones comerciales que ascienden al 10% sobre el importe pendiente de la factura con un mínimo de 50 euros por factura.
5. La mercancía seguirá siendo propiedad del vendedor mientras no se haya realizado el pago total.
6. Las reclamaciones sobre el importe de la factura o la calidad de los productos deberán presentarse dentro de los 8 días siguientes a la fecha de la factura, de lo contrario ya no serán admisibles.
7. En caso de litigio, serán competentes los tribunales del departamento de Ypres.
ALLGEMEINE VERKAUFS- UND RECHNUNGSBEDINGUNGEN


1. Angebote sind 30 Tage gültig und verfallen danach automatisch.
2. Storniert der Kunde seine Bestellung, ist eine Entschädigung zu zahlen, die pauschal auf 35 % der bestellten Ware festgelegt ist.
3. Alle Rechnungen sind spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum zahlbar.
4. Bei Zahlungsverzug werden im kaufmännischen Verkehr neben der Schadensersatzklausel gesetzliche Verzugszinsen in Höhe von 10 % des ausstehenden Rechnungsbetrages, mindestens jedoch 50 Euro je Rechnung, fällig.
5. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.
6. Reklamationen bezüglich des Rechnungsbetrages oder der Qualität der Produkte müssen innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum eingereicht werden, andernfalls sind sie nicht mehr zulässig.
7. Im Streitfall sind die Gerichte des Departements Ypern zuständig.